21. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 12 .12.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.
2.
Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje

II. DNEVNI RED:

1.
Imenovanje direktorja JPK Kranjska Gora d.o.o.
2.
Volitve predstavnikov v razvojni svet Gorenjske regije
3.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 – druga obravnava - spremno besedilo
- Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013
- Uvod za pripravo proračuna za leto 2013
- Plan prihodkov za leto 2013
- Splošni del proračuna 2013
- Posebni del proračuna 2013
- Obrazložitev proračuna občine za leto 2013
- Načrt razvojnih programov 2013 - 2016
- Načrt porabe koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo, turistične takse in pavšalne turistične takse za leto 2013
- Stališča in opredelitve župana do predlaganih pripomb na predlog proračuna
- Predlog sprememb proračuna 2013
- Zapisniki in predlogi odborov in krajevnih skupnosti

4.
Odlok o prometni ureditvi in ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora – prva obravnava
5.
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Kranjski Gori – predstavitev študije izvedljivosti
6.
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2013
7.
Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2013
8.

Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori
- DIIP

9.
Program dela Nadzornega odbora za leto 2013 ter Finančni načrt za leto 2013
10.
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2013
11.
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2013
12.
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2013
13.
Določitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
14.
Brezplačna odsvojitev nepremičnine
15.
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2011 do 15.12.2012
- Poročilo
16.
Vprašanja in pobude
17.
Informacije
- obvestilo o nameri za spremembo programa v postopku spremembe in dopolnitve ZN OPPN Ledine, Podkoren
- mesečno poročilo o izvedbi projekta