22. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 13.02.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o načinu uporabe športnih objektov v lasti Občine Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – I. obravnava
2.
Predlog sklepa o potrditvi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZGO-1)
3.
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega omrežja v občini Kranjska Gora
- tehnični pravilnik
4.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 – KOMPOSTARNA
5.
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
6.
Brezplačna odsvojitev nepremičnin in soglasje za poseg na nepremičninah
- priloge
7.
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra v lasti občine
8.
Vprašanja in pobude
9.
Informacije
- mesečno poročilo o izvedbi projekta
- objave v Uradnem glasilu slovenskih občin