10. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dovje – zahod (DM S3)
2.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – II obravnava

3.
Prestavitev projekta »Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« in projektnih aktivnosti na območju NR Zelenci
4.
Prodaja nepremičnin
5.
Nakup nepremičnin
6.
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini
7.
Ustanovitev stavbne pravice
8.
Vprašanja in pobude
9.
Informacije