11. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
16.11.2011I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 – I. obravnava
- navodilo z izhodišči za pripravo proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012,
- besedilo predloga Odloka proračuna občine za leto 2012,
- obrazložitev predloga proračuna za leto 2012 (uvod, splošni del z načrtom delovnih mest, posebni del,
. načrt razvojnih programov,

- načrt nabav in prodaje stvarnega nepremičnega premoženja občine
- predlog splošnega dela proračuna za leto 2012 – bilanca prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja,

- predlog prihodkov 2012,
- predlog posebnega dela proračuna za leto 2012,
- predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo,
- predlog načrta razvojnih programov v obdobju 2012-2015;

2.
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora – I. obravnava
- priloga
3.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora
- priloga

4.
Stanovanjski program Občine Kranjska Gora za leto 2012
- priloga1
- priloga 2
5.
Predlog za spremembo višine sofinanciranja investicije »Slovenski planinski muzej«
6.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru – Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje z.o.o.
7.
Nakup nepremičnin
- priloga
8.
Menjava in prodaja nepremičnin
- priloga
9.
Vprašanja in pobude
10.
Informacije