12. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
14.12.2011I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI
- Imenovanje člana območne izpostave JSKD
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ 16. december Mojstrana
(Gradivo bo posredovano po seji Komisije za MVVI)

2.
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 – II. obravnava
- predlog Odloka proračuna občine za leto 2012,
- obrazložitve sprememb splošnega in posebnega dela proračuna,
- tabela posebni del proračuna,
- tabela prihodkov,
- tabela NRP 2012 do 2015,
- stališča in opredelitve župana do predlaganih pripomb na predlog proračuna,
- zapisnik 10. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- zapisnik 9. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
- zapisnik 2. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
3.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora – II. obravnava
- Odlok

4.

Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
- priloga

5.
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2012
6.
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2012
7.
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2012
8.
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2012
9.
Program dela Nadzornega odbora za leto 2012 ter Finančni načrt za leto 2012
10.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru - Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002 – vodovodno omrežje, proračun za leto 2008 rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009
- poročilo
11.
Potrditev najemnine za najem občinskih zemljišč
12.

Ustanovitev stavbne pravice
- priloga 1
- priloga 2

13.

Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2010 do 15.11.2011
- Pročilo o realizaciji sklepov

14.
Vprašanja in pobude

15.

Informacije