13. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
15.02.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.

Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije:
- sprejem odloka – skrajšani postopek
- imenovanje kandidata za člana razvojnega sveta Gorenjske regije

2.
Odlok o razveljavitvi odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
3.

Predlog sklepa o potrditvi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

4.

Soglasje k imenovanju direktorja LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora

5.
Program dela LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2012
- program dela
- finančni načrt
- sklep Sveta zavoda LTO
6.
Vprašanja in pobude
7.

Informacije:
- mesečno poročilo
- objave v Uradnem listu RS