14. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
28 .03.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Planica (R/R1)

2.
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obdelave komunalnih odpadkov in finančnega jamstva za leto 2012
3.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2012

4.

Poslovno poročilo LTO - Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za elto 2011 - sprembno besedilo
-
priloga 1: poročilo LTO za leto 2011

5.

Poslovno poročilo za leto 2011 in program dela za leto 2012 - RAGOR - sprembno besedilo
- priloga 1: Zapisnik sveta zavoda RAGOR
- priloga 2: poslovno pročilo za leto 2011
- priloga 3: program dela za leto 2012

6.
Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2012 - gradivo bo dostopno po seji Sveta glasila
7.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012

8.

Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
- priloge

9.
Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč
10.
Prodaja nepremičnin
11.
Vprašanja in pobude
12.
Informacije:
- mesečno poročilo
- objave v Uradnem listu RS