15. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
25 .04.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI:
- Imenovanje dodatnega člana v Sveta zavoda LTO – zavoda za turizem občine Kranjska Gora

2.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
3.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Planica (R/R1)
4.
Analiza organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Kranjska Gora
- priloga analiza
5.
Odlok o občinskih gospodarskih službah v občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
6.
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kranjska Gora
7.
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska – skrajšani postopek
8.
Soglasje za odlaganje preostanka odpadkov na odlagališču Mala Mežakla iz drugih občin
9.

Spremno besedilo
Letno poročilo 2011, poslovni načrt za leto 2012 in plan porabe amortizacije v letu 2012 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2011 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2011 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice

10.
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora – I. obravnava
11.

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Kranjski Gori – predstavitev projekta izdelave študije
- priloga študija

12.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2011
13.

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011,
- Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov,
- Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2011,
- Realizacijo prihodkov za leto 2011,
- Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2011 do 31.12. 2011,
- Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2011,
- Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2011,
- Bilanco stanja na dan 31.12.2011,
- Pregled prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2011 v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu za leto 2011

14.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov
15.
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011
16.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine v letu 2012
17.
Vprašanja in pobude
Dodatno gradivo - odgovori z 14. seje OS
18.
Informacije:
- mesečno poročilo