17. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
20 .06.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
DODATNE PROLOGE:
- obrazložitve
- tabela splošni del
- tabela posebni del
- tabela prihodki
- tabela poraba koncesij
2.
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občni Kranjska Gora – skrajšani postopek
- priloga 1
- priloga 2
3.
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora – I. obravnava
- priloga 1
- priloga 2
4.
Lokalni energetski koncept Občine Kranjska Gora
- priloga
5.
Predstavitev delovanja javnih vzgojno izobraževalnih zavodov:
Občinska knjižnica Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Gornjesavski muzej Jesenice
6.
Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah
- priloga
7.
Prodaja in menjava nepremičnin
- priloga
8.
Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2012 - gradivo bo posredovano na seji
9.

Vprašanja in pobude

10.

Informacije:
- mesečno poročilo
- dopis - dimnikarska služba
- Objave v Uradnem listu RS