18. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
12 .09.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora – II. obravnava
2.
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
- osnutek Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora z obrazložitvami členov
- osnutek odloka – skrajšani postopek
3.
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovno šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
- Dodatno gradivo - nov sklep
4.
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na območju Planice
5.

Ureditev parkirišča med hoteloma Prisank in Larix v Kranjski Gori
- priloga
Dodatno gradivo:
- priloga 1
- priloga 2

6.

Predstavitev delovanja javnih zavodov:
• Center za socialno delo Jesenice - Poslovno poročilo -- Poročilo o programih
Gorenjske lekarne
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Koncesionar na področju zobozdravstvene dejavnosti Damijan Kreutz, Z.A.K., d.o.o.

7.

Mnenje lokalne skupnosti k osnutku načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka
- vsebina načrta upravljanja - povezava na spletno stran TNP

8.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2012
- polletno poročilo 1 del
- polletno poročilo 2 del
- polletno poročilo 3 del
- polletno poročilo 4 del
- polletno poročilo 5 del
- polletno poročilo 6 del

9.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov

10.

Predlog poravnave v pravdnem postopku – za nepremičnini parc.št. 885/34 in 885/61, obe k.o. Kranjska Gora

11.
Nakup nepremičnine
12.
Prodaja nepremičnine – stanovanja
13.
Prodaja in menjava nepremičnine
14.
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
15.
Vprašanja in pobude
16.
Informacije:
- mesečno poročilo
- objave v uradnem glasilu občine
Dodatno gradivo:
- Projetk Wetman
- Zapisnik 4. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
- Zapisnik 17. seje Odobra za prostrosko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
- Zapisnik 12. seje Statutarno - pravne komisije
- Zapisnik 14. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Sklepi KS Kranjska Gora
- Sklepi KS Dovje Mojstrana