19. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
10 .10.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Volitve dveh elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu
2.
Določitev kandidata za člana Državnega sveta
3.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM SK6 (FABRKA) - spremno besedilo
- predlog odloka
- tekstovni del
- grafični del
4.
Sprememba stanovanjskega programa Občine za leto 2012 in prenos sredstev med projekti
5.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
6.
Prodaja nepremičnin
7.
Menjava nepremičnin
8.
Vprašanja in pobude
9.

Informacije:
- mesečno poročilo
- objave v uradnem glasilu občine
DODATNO GRADIVO
- Zapisnik 18. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
- Zapisnik 13. seje Statutarno pravne komisije
- Sklepi KS Dovje Mojstrana