20. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
07 .11.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 – prva obravnava
- Besedilo predloga Odloka proračuna občine za leto 2013
- Uvod
- Predlog prihodkov 2013
- Predlog splošnega dela proračuna za leto 2013
- Predlog posebnega dela proračuna za leto 2013
- Obrazložitve predloga proračuna za leto 2013 (splošni in posebni del ter NRP)
- Predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo
- Predlog načrta razvojnih programov (NRP) v obdobju 2013-2016
2.
Sprememba pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev, sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora
3.
Stanovanjski program občine za leto 2013
- priloga
4.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
5.
Dokapitalizacija Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. s stvarnim vložkom
6.
Prenos sredstev med projekti
7.
Ustanovitev stavbne pravice in stvarne služnosti za objekte gospodarske javne infrastrukture v Zgornji Radovni
8.
Nakup nepremičnin
9.

Vprašanja in pobude

10.
Informacije:
- Idejne rešitve za območje med hoteloma Prisank in Larix v Kranjski Gori
- Informacija o predstavitvi koridorja plinovoda
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta
- Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin
DODATNO GRADIVO
- Zapisnik 14. seje Statutarno pravne komisije
- Zapisnik 19. seje Odbora za prostorsko planiranje in gopodarjenje z nepremičninami
- Zapisnik 15. seje Odbora za gospodarsvo in gospodarske javne službe