23. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 27.03.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o (7.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
- priloga 1
- priloga 2
2.
Odlok o načinu uporabe športnih objektov v lasti Občine Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa - druga obravnava
3.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne – druga obravnava
- priloga
4.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske – druga obravnava
5.
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – prva obravnava
6.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
7.
Spremno besedilo
- Letno poročilo 2012, poslovni načrt za leto 2013 in plan porabe amortizacije v letu 2013 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2012 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- priloga 1
- Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2012 JEKO-IN d.o.o. Jesenice
8.
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Kranjska Gora
9.
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2012 in program dela LTO-ja za leto 2013
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4
- priloga 5
- priloga 6
- priloga 7
10.
Vprašanja in pobude
11.

Informacije
- mesečno poročilo o izvedbi projekta

- objave v uradnem glasilu