24. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 24.04.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – druga obravnava
2.
Odlok o prometni ureditvi in ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora – prva obravnava
3.
Predstavitev osnutka Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta KG H2- Pod Vitrancem v Kranjski Gori
4.
Sprememba načrta razvojnih programov 2013 – 2016
- priloga 1
5.
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica z a leto 2012 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora
6.
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2012
7.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2012
8.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012
9.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
10.
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4
- priloga 5
- priloga 6
- priloga 7
- priloga 8
- priloga 9
11.

Informacija o poslovanju gospodarske družbe INFRASPORT d.o.o.
- priloga 1
- priloga 2

12.
Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2012
13.
Vprašanja in pobude
14.
Informacije
- mesečno poročilo o izvedbi projekta

- Informacija o možnosti prehoda ogrevanja večjih občinskih objektov na lesno biomaso
- objave v uradnem glasilu
- Poziv za obravnavo namere za spremembo programa v postopku spremebe in dopolnitve (ZN) OPPN Ledine, Podkoren