25. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 29.05.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora – druga obravnava spremno besedilo
- Odlok
2.
Sprememba Stanovanjskega programa občine za leto 2013
- Stanovanjski program
3.

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013
- Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu
- Pregled sprememb
- Prihodki
- Obrazložitve
- Splošni del
- Posebni del
- NRP

4.
Prehod načina ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso
- Akt o ustanovitvi
5.
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso – skrajšani postopek
- Predlog odloka
6.
Obvezna razlaga Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v občini Kranjska Gora (UVG 26/1998 in 23/2002)
7.
Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota - vrtec Kekci
8.
Predstavitev testiranja okoljskih vzorcev z metodo Allium
- test vzorcev
9.
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2013
10.
Vprašanja in pobude
11.

Informacije
- Dopis Marijan Jurenec
- Mesečno poročilo o izvedbi projektov
DODATNO GRADIVO:
- Pobuda za razpis občinskega referenduma proti gradnji prenosnega plinovoda M10 skozi občino Kranjska Gora
- Amanmaji k rebalansu proračuna
- Popravljen Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o prorčaunu Občine Kranjska Gora za leto 2013
- Sprememba Stanovanjskega programa občine za leto 2013
- Sprememba Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnicami na lesno bomaso - hitri postopek
- Zapisnik 25. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
- Zapisnik 20. seje Statutarno - pravne komisije
- Zapisnik žirije za priznaja
- Dopis podjejta Plinovodi d.o.o.
- Sklepi KS Dovje Mojstrana
- Mnenje KS Kranjska Gora