26. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 19.06.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo PUP KG UPB3)
- predlog Odloka
2.
Podpora kandidaturi za organizacijo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah "PLANICA 2019"
3.
Nakup nepremičnin
- priloge
4.
Menjava nepremičnin
- priloge
5.
Prodaja nepremičnin
- priloge
6.
Ugotovitev javne koristi na parc.št. 372/74 in 460/4 obe k.o. Kranjska Gora in na prac.št. 1105/1, 1118/1, 580/0 in 180/3, vse k.o. Rateče
7.
Vprašanja in pobude
8.

Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projektov

- Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin
DODATNO GRADIVO:

Zapisnik 26. seje Odbora za prostorsko planiranje in goposarjenje z nepremičninami
Zapisnik 21. seje Statutarno - pravne komisije