27. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 11.09.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Imenovanje direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
2.
Uskladitev cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora
- elaborat
3.
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2013
- Obrazložitve
- Splošni del
- Posebni del
- Prerazporeditve
4.
Pridobitev soglasja k povečanemu obsegu del na objektu vodohran Planica
5.
Prenos sredstev med projekti
6.
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
7.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja tekoči odhodki in sicer: PP 060322 - Upravna stavba Kolodvorska 1b, PP 130210 - Vzdrževalna dela na občinskih cestah in poteh, PP 010134 Občinsko glasilo in PP 130240 Javna razsvetljava
8.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom nad delom poslovanja občine – dejavnost občinske uprave in sicer: PP 060324 poslovni prostori – KS Rateče Planica

9. Ustanovitev stavbne pravice
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
- Dopis podjetja Sigor d.o.o.
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta
- Objave v uradnem glasilu