28. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 09.10.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI:
- Nadzorni odbor Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, d.o.o.
- Svet javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice
2.
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora Uradno prečiščeno besedilo PUP KG- UPB3 ( Ur. glasilo slovenskih občin št.24/2013)
3.
Odlok o naravnem rezervatu Zelenci – II. obravnava
- priloga
4.
Načrt upravljanja Zelencev
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4
- priloga 5
5.
Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora
- Elaborat
- Uredba
6.
Zagotovitev finančnega jamstva za odlagališče Mala Mežakla za leto 2014
7.
Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora – rezultat anketiranja
8.
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini
9.
Prodaja nepremičnin
- priloge
10.
Vprašanja in pobude
11.
Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta