29. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 13.11.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI:
- Svet javnega zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
- Svet javnega zavoda Osnovne šole 16. decembra Mojstrana
Gradivo bo dostopno naknadno po seji Komisije za MVVI
2.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
3.
Stanovanjski program občine za leto 2014
4.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
5.
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014 – prva obravnava
- Besedilo predloga Odloka proračuna občine za leto 2014
- Uvod
- Predlog prihodkov 2014
- Predlog splošnega dela proračuna za leto 2014
- Predlog posebnega dela proračuna za leto 2014
- Obrazložitve predloga proračuna za leto 2014 (splošni in posebni del ter NRP)
- Predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo
- Predlog načrta razvojnih programov (NRP) v obdobju 2014-2017
6.

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Kranjska Gora – prva obravnava

- čistopis odloka
- karta oskrbovalnih območij

7.
Pobratenje z občino Bischofsgrün iz Nemčije
8.
Program dela nadzornega odbora za leto 2014
Finančni načrt za leto 2014
9.
Vprašanja in pobude
10.
Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta
- Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin