3. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 – druga obravnava – spremno besedilo
- Odlok o proračunu
- Stališča in opredelitev župana do pripomb in predlogov
- Zapisniki Odborov in KS

2.
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009 – skrajšani postopek
- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009,
- Bilanco stanja na dan 31.12.2009,
- Računovodsko in poslovno poročilo za leto 2009,
- Izjavo o oceni notranjega nadzora,
- Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2009 z obrazložitvami,
- Realizacijo prihodkov za leto 2009,
- Realizacijo finančnega načrta posebnega dela proračuna od 1. januarja do 31. decembra 2009,
- Obrazložitev realizacije finančnega načrta posebnega dela proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009,
- Poročilo o prerazporeditvi proračunskih sredstev za leto 2009 v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu za leto 2009,
- Pregled prihodkov in odhodkov obvezne rezerve proračuna Občine Kranjska Gora za obdobje od 1.1. do 31.12.2009,
- Realizacijo porabe turistične takse za leto 2009,
- Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo za leto 2009
,
- Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2009 z obrazložitvami
3.
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2011
4.
Spremno besedilo
Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2011
Izvedbeni program zimske službe v Občini Kranjska Gora 2010/2011
5.
Predlog uskladitve cen obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
6.
Predlog novih cen za najemnine grobov in poslovilnih vežic
7.
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2011
8.
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2011
9.
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2011
10.
Komisija za MVVI
- Imenovanje podpredsednikov delovnih teles Občinskega sveta
- Imenovanje v Svet Zavoda LTO
- Imenovanje v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11.
Poročilo o realizaciji sklepov- spremno besedilo
- Poročilo o realizaciji sklepov
12.
Vprašanja in pobude
13.
Informacije