30. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 11.12.2013I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Imenovanje članov v Svet zavetišča za zapuščene živali
2.

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014 – druga obravnava
- Pregled sprememb v predlogu proračuna za 2. obravnavo
- Stališča in opredelitve župana do predlaganih pripomb na predog proračuna
- Predlogi Odborov in krajevnih skupnosti

Celotne proračun za 2 obravnavo:
- Odlok o proračunu občine za leto 2014
- Predlog splošnega dela proračuna za leto 2014
- Predlog posebnega dela proračuna za leto 2014
- Obrazložitve sprememb predloga proračuna za leto 2014
- Predlog načrta razvojnih programov (NRP) v obdobju 2014-2017

3.

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora – druga obravnava
- Odlok
- Grafika

4.
Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
5.
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2014
6.
Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2014
7.
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2014
8.
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2014
9.
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2014
10.
Soglasje za pridobitev novih uporabnikov odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla
11.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja tekoči odhodki in sicer: PP 110410 – vzdrževanje gozdnih cest, PP 160330 – vzdrževanje zelenic, PP 160340 – novoletna okrasitev in PP 160341 – izobešanje zastav
- Končno poročilo
12.
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah
13.
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2012 do 15.11.2013 - spremno besedilo
- Poročilo
14.
Vprašanja in pobude
15.
Informacije
- Odgovor JEKO-IN Jesenice
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta
- Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin