31. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 26.2.2014

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 30. seje
2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o razglasitvi Kamre v hiši Dovje 31 na Dovjem za kulturni spomenik lokalnega pomena
priloga 1
priloga 2

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. december Mojstrana – skrajšani postopek

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora – skrajšani postopek

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – skrajšani postopek

5. Sprememba načrta razvojnih programov 2014 -2017

6. Potrditev Dokumentov identifikacije investicijskih projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora

Trenutni Pravilnik

8. Obravnava pobude za ustanovitev nove Krajevne skupnosti za naselje Podkoren

9. Poročilo o delu Nadzornega odbora za obdobje januar – december 2013

10. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini

11. Vprašanja in pobude

12. Informacije