32. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 26.3.2014

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 31. seje

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – skrajšani postopek

2. Predstavitev osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

3. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora

4. Uskladitev cen ravnanja s komunalnimi odpadki z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Kranjska Gora
ELABORAT

5. Razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Podkoren

6. Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2013

7. Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
PRILOGE

8. Vprašanja in pobude

9. Informacije