33. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 23.04.2014I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.
2.
Obravnava in sprejem zapisnika 32. izredne seje

II. DNEVNI RED:

1.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 - spremno besedilo
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
- Pregled sprememb prihodkov in odhodkov za leto 2014

Celoten rebalans proračuna - ni del pisnega gradiva

Odlok rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Pregled sprememb prihodkov in odhodkov
Obrazložitev
Plan prihodkov
Posebni del
Splošni del
Poraba turistične takse in koncesij
Načrt razvojnih programov 2014 - 2017

2.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013
3.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Izvajanje proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2013 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer PP 150221 - Fekalna kanalizacija - investicije
4.
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013 - spremno besedilo
- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013,
- Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov,
- Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2013,
- Realizacijo prihodkov za leto 2013,
- Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2013 do 31.12. 2013,
- Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2013,
- Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2013,
- Bilanco stanja na dan 31.12.2013,
- Pregled prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2013 v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu za leto 2013
5.
Spremni dopis k točki
Letno poročilo 2013, poslovni načrt za leto 2014 in plan porabe amortizacije v letu 2014 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Nadzorni svet JP Komunale
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2013 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Allium test 2014
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2013 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice
6.
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2013 in program dela LTO-ja za leto 2014
- Priloga 1
- Priloga 2
- Priloga 3
7.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Infrasport d.o.o.
8.
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
9.
Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
10.
Prodaja nepremičnin
11.
Vprašanja in pobude
12.

Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta
- Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin