34. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 11.06.2014I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.
2.
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI
- Imenovanje člana Sveta javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
- Imenovanje člana v Nadzorni svet podjetja Infrasport, d.o.o., Kranjska Gora - gradivo bo posredovno na seji
2.
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 - uvod
- Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
- Pregled sprememb prihodkov in odhodkov za leto 2014
3.
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda gornjesavski muzej Jesenice -
skrajšani postopek
4.
Obravnava ustanovitve nove KS in spremembe Statuta občine Kranjska Gora – po skrajšanem postopku
- Poročilo OVK o izidu referenduma
- Predlog Statuta občine Kranjska Gora
5.
Soglasje za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije in prehod ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso
- Ponudba za pogodbeno oskrbo s toploto
- Vloga za izdajo soglasja za izvajanje tržne dejavnosti
- Idejna zasnova investicije
- Terminski plan investicije
- Bonitetna ocena S BON
6.
Uvod
Predstavitev projekta »Proč z invazivkami«
7.

Uvod
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2013
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2013 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora

8.
Uvod
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2013
9.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2013
10.
Dokapitalizacija INFRASPORT d.o.o. Kranjska Gora s stvarnim vložkom
11.
Brezplačna pridobitev nepremičnine parc. št. 1333/7 k.o. Rateče
12.

Nakup in prodaja nepremičnin

13.
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2014 - gradivo bo posredovano na seji
14.
Vprašanja in pobude
15.
Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta
- Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin