4. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.
2.
Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI (gradivo bo posredovano na sami seji)
- Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Imenovanje koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnsoti žensk in moških
2.

Predlog Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 - spremno besedilo
-Rebalans proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011 - hitri postopek - obrazložitev
- Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
- Plan prihodkov
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov 2011-2014

3.
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - I obravnava
4.
Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora - skrajšani postopek
5.

Plan dela LTO - Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2011 - uvod
- Plan dela LTO
- Finančni načrt za leto 2011
- Realizacija storitev

6.
Plan dela Nadzornega odbora za leto 2011
7.
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah - uvod
- zemljiškoknjižni izpiski
- narčt parcel
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora
8.
Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s služnostmi
- priloge
9.
Prodaja nepremičnin
- priloge
10.

Vprašanja in pobude
- Odgovori na vprašanja s 3. seje
- Pobuda svetnika Joža Zupančiča

11.
Informacije
- Plan občinskih cesta poročilo
- Objave v Uradnem listu RS
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta