5. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.
2.
Obravnava in sprejem zapisnika 1. izredne seje

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI (gradivo bo posredovano na sami seji)
- ImenovanjeObčinske volilne komisije
- Imenovanje v Svet javnega zavoda Triglavski nadorni park
2.
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - II obravnava
3.
Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora - II obravnava
4.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek
5.
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
6.
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik
7.
Predlog obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
8.
Sprememba pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora
9.
Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
10.

Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu

11.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestne mere v Občini Kranjska Gora
12.

Spremno besedilo
-Komunala Kranjska Gora: Letno poročilo 2010, Poslovni načrt in plan porabe amortizacije v letu 2011
- WTE Kranjska Gora: Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja za leto 2010

13.
Obravnava poročila o dejanskem stanju vodarne v Kranjski Gori in izvedenih ukrepih nročnika
14.
LTO - spremno besedilo
- Poročilo o delu LTO z aleto 2010 s pojasnili
- Zapisnik 22. seje Sveta zavoda v prejšnji sestavi in zapisnik 2. seje Sveta zavoda LTO v zdajšnji sestavi
15.

RAGOR - spremno besedilo
- Katalog delovnih mest
- Poročilo o delu za leto 2010
- Program dela za leto 2011

16.

Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah
- Priloga 1
- Priloga 2
- Priloga 3
- Priloga 4

17.
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine
18.
Prodaja nepremičnin
19.
Vprašanja in pobude
- Odgovori na vprašanja s 4. seje
20.
Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta