6. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.
Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI (gradivo bo posredovano na sami seji)
- ImenovanjeObčinske volilne komisije
2.
Predstavitev projetka Slovenskih železnic n Term Olimia (predstavitev bo opravljena na seji)
3.

Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča Mala Mežakla v letu 2010 - JEKO-IN d.o.o. Jesenice
- Poročilo

4.
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora v letu 2010
5.
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2010 - spremno besedilo
- Poročilo za leto 2010
- Dopolnitev k poročilu za leto 2010
6.
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 - uvod
- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010,
- Računovodsko in poslovno poročilo za leto 2010,
- Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2010 z obrazložitvami,
- Realizacijo prihodkov za leto 2010,
- Realizacijo finančnega načrta posebnega dela proračuna od 1. januarja do 31. decembra 2010,
- Obrazložitev realizacije finančnega načrta posebnega dela proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010,
- Poročilo o prerazporeditvi proračunskih sredstev za leto 2010 v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu za leto 2010,
- Pregled prihodkov in odhodkov obvezne rezerve proračuna Občine Kranjska Gora za obdobje od 1.1. do 31.12.2010,
- Realizacijo porabe turistične takse za leto 2010,
- Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo za leto 2010,

- Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2010 z obrazložitvami
7.

Obravnava finančnih pročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah 2010
- Poročila 1 del
- Poročila 2 del

8.
Prodaja in menjava nepremičnin
- Priloge
9.
Nakup nepremičnin
- Priloge
10.
Obremnjevanje nepremičnega premoženja občine s služnostmi
11.
Vprašanja in pobude
12.
Informacije
- Mesečno poročilo o izvedbi projekta