7. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Predstavitev projekta Nordijskega centra Planica in kandidatura Planica 2017 - predstavitev bo opravljena na seji
2.
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora – I. obravnava
- predlog odloka
- grafični del odloka
- preglednica in obrazložitev sprememb
- pozitivno mnenje DRSC
3.

Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.

4.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2010
5.
Sklep o spremembah sklepa o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih
6.
Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora – rezultati ankete v letu 2011
7.

Sodelovanje z občino Trogir, Hrvaška

8.
Vprašanja in pobude
9.
Informacije