8. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2011
2.

Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
- priloga 1
- priloga 2
- Tabela prihodki
- Tabela splošni del
- Obrazložitev splošni del
- Tabela posebni del
- Obrazložitev posebni del
- Poraba koncesije
- Letni načrt razpolaganja s premoženjem
- Tabela NRP
- Obrazložitev NRP

3.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora – II. obravnava
4.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek
5.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne – I. obravnava
- priloga 1
6.
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – I. obravnava
- priloga 1
7.
Odlok o naravnem rezervatu Zelenci – I. obravnava
- predlog odloka
8.
Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dovje – zahod (DM S3) – strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
9.
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2011 - 2014
10.
Brezplačna odsvojitev nepremičnin
11.
Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2011 (gradivo bo posredovano na seji)
12.
Vprašanja in pobude
13.
Informacije