9. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuI. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI
2.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)

3.
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – I obravnava
4.
Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Moje naravno iz doline
5.
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2012 – 2014
6.
Končno poročilo o opravljenih nadzorih Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010
7.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru – Poslovanje Zavoda za turizem LTO
8.
LTO Zavod za turizem Občine Kranjska Gora – uskladitev aktov
9.
LTO Zavod za turizem Občine Kranjska Gora – polletno poročilo o delu
10.
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2011
11.
Prodaja nepremičnin
12.
Vprašanja in pobude
13.
Informacije